Platforms available for the Public to lodge complaints regarding any forms of illegal surveillances and harassment.

 

මාධ්‍ය නිවේදනය 
  
විවිධ වර්ගයේ නීති විරෝධී ආවේක්ෂණය සහ හිරිහැරවලට ලක්වීම  
පිළිබව පැමිණිලි කිරීම සහා මහජනතාවට ඇති විවිධ යාන්ත‍්‍රණ
 
මානව හිමිකම් ක‍්‍රියාකාරීන් ඇතුළුව මහජනයාට සිදුවන විවිධ හිරිහැර හා නීති විරෝධී කටයුතු සහ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයවීම් වලට ගොදුරු වූ අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් පිළිබඳව නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය විසින් කලින් කලට මහජනයා දැනුවත් කිරීම සිදුකෙරේ.
 
රටේ සියලූම පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකාවේ රජය නිරන්තරයෙන් බැඳීසිටින අතර කිසියම් හෝ ආකාරයකින් මහජනතාවට එරෙහිව සිදුකරනු ලබන ක‍්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව පවතින නීති රාමුව තුළ හැකි උපරිම ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
 
එබැවින්, කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙකු බියවැද්දීමකට ලක්කිරීමක් හෝ එවැනි බියවැද්දීමකට ලක්වූ බව දැනුවත් වූයේනම්, කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විසින් හිරිහැරයට ලක්වූයේනම් පහත සහන් එක් යාන්ත‍්‍රණයක් හෝ සියල්ල හෝ ඔස්සේ පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වනු ලැබේ.
 
 ජාතික පොලිස් කොමිසම - 1960 (ක්ෂණික ඇමතුම්), 0115 107 722 
 ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම - 1996 (ක්ෂණික ඇමතුම්), 0112 505 575 
 ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසියේ විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකය - 119 (ක්ෂණික ඇමතුම්) 
 පොලිස්පතිට කියන්න - මාර්ගගත පැමිණිලි සහා - www.telligp.police.lk

 

නීතිය හා සාමය පිළිබ අමාත්‍යාංශය 
2018.03.16

 


 ஊடக வெளியீடு

சட்டமுறையற்ற கண்கானிப்பு மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் பற்றிய முறைப்பாடுகளை செய்யும் வகையில் பொது மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிகார நடவடிக்கை பொறிமுறை 

காணாமல்போனோர் குடும்பங்களின் அங்கத்தவர்கள், மனித உரிமை மீறல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்ற நபர்கள், மனித உரிமைகளுக்காக குரல்கொடுக்கும் நபர்கள் அடங்கலாக பொதுவான சட்டமுறையற்ற கண்கானிப்புகள் மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் பற்றிய சம்பவங்களை இந்த அமைச்சு அவ்வப்பொழுது அறிந்து வந்துள்ளது. 

இலங்கை அரசாங்கம் தனது சகல பிரஜைகளினதும் பாதுகாப்பை எல்லா நேரங்களிலும் உறுதிசெய்வதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது. ஆதலால், இலங்கை பொலிஸுக்கு ஏதாவது சம்பவம் பற்றி முறைப்பாடு செய்யப்படுகின்ற நேரத்தில், பொலிஸ் அத்தகைய சம்பவங்கள் தொடர்பில் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி, எற்புடைய சட்டத்திற்கு அமைய அந்த சம்பவங்கள் பற்றி விசாரணைகளை நடத்துகின்றதா என்பதையும் அரசாங்கம் உறுதிசெய்ய வேண்டியுள்ளது. 

ஆகவே, எவரேனும் தனி நபர் ஒருவரினால் அல்லது நபர்கள் குழுவினால் சட்டமுறையற்ற விதத்தில் இடையூறுகள் விளைவிக்கப்பட்டால், அல்லது துன்புறுத்தப்பட்டால், வன்முறை சம்பவங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் அல்லது அத்தகைய செயல்களினால் பொது மக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அல்லது அத்தகைய செயல்களை அறிந்தால், தயவுசெய்து பின்வரும் நிறுவனங்களில் ஏதாவதொன்றுக்கு அல்லது எல்லாவற்றுக்கும் அறியப்படுத்துமாறு வேண்டிக்கொள்கின்றோம். 

  • தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு - 1960 (உடனுக்குடனான அழைப்பு) 0115107722
  • இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு -  1996 (உடனுக்குடனான அழைப்பு) 0112505575
  • இலங்கைப் பொலிஸ் விஷேட புலனாய்வுப் பிரிவு 119 (உடனுக்குடனான அழைப்பு)
  • TELL IGP - உடனுக்குடனான முறைப்பாட்டுத் தளம் http://www.telligp.police.lk

 

சட்டம், ஒழுங்கு அமைச்சு 

2018. 03. 16 


 

MEDIA RELEASE

 

Platforms available for the Public to lodge complaints regarding

any forms of illegal surveillances and harassment.

The Ministry has, from time to time, been made aware of alleged incidents of harassment and illegal surveillance of the public, including human rights defenders and victims of human rights violations including members of the families of missing persons.

The Government of Sri Lanka is committed to ensuring the safety and security of all its citizens, at all times, and will ensure that any incident brought to the notice of the Sri Lanka Police is treated with utmost seriousness and investigated in keeping with the applicable laws.

Accordingly, if any member of the public is subjected to, or is made aware of instances of intimidation, illegal surveillance of civilians, or harassment by any individual or group of persons, kindly use the following mechanisms to lodge a complaint with any or all of the following.

  • National Police Commission -1960 (hotline), 0115 107 722
  • Human Rights Commission of Sri Lanka – 1996(hotline) 0112 505 575
  • Special Investigations Unit of the Sri Lanka Police – 119 (hotline)
  • TELL IGP – online complaints portal – http://www.telligp.police.lk

 

Ministry of Law & Order

16 March 2018

 

 

 

 


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions