අමාත්‍යවරයාගේ මහජන හමුව 2017.04.26 වන දින

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයාගේ මහජන හමුව 2017.04.26 වන දින උදෑසන 0900 සිට අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.